Thumb 4a5d0035d4b6b81c4b2161fb186d24198ddd76ba
D47c60744852ce15abbaedd8f20877e04862b302

Collecte Meerlo

Ik collecteer omdat:

het Prinses Beatris Spierfonds deel uit maakt van de Gezamenlijke Collecte Meerlo

Tikkie
1

donatie

€ 5

ingezameld